CHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD  -  All rights reserved

ROBOT ( SIASUN ROBOT ) thailand
ROBOT ( SIASUN ROBOT ) thailand
ROBOT ( SIASUN ROBOT ) thailand
บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่
จากประเทศจีนบริษัท SIASUN ROBOT
ผู้ผลิตหุ่นยนต์งานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับ
และมียอดสั่งซื้อจากทั่วโลกได้แต่งตั้งให้ทาง
บริษัทเฉืงกังเป็นผู้ดูแลและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
โดยมีผลิตภัณท์ มากมาย เช่น INDUSTRIAL ROBOT ,
MOBILE ROBOT , CREAN ROOM (VACUUM) ROBOT ,
SERVICE ROBOT , THE NEW GENERATION
ROBOT มีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาดูแล ในทุกขั้นตอน
จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติม 02-745-1899คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก เฉิงกัง.
และกลุ่มบริษัทในเครือร่วมทำกิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน วัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานได้รับความรู้ ความสามัคคี และเห็นถึง
ความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน ในงานสัมมนา
ประจำปี 2560ณ. Baanmaichailane Resort
อ.คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานมอบ
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ "โครงการ
ส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการติดฉลาก” โดย อินเวอร์เตอร์ JADEN
ได้เข้าร่วมโครงการ และขึ้นรับโล่ประหยัดพลังงาน
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

NEWS-ข่าวสารบริษัท
ในปี 2018นี้ ทางบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท
ผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่จากประเทศจีน
บริษัท SIASUN ROBOTผู้ผลิตหุ่นยนต์งานอุตสาหกรรม
ที่เป็นที่ยอมรับและมียอดสั่งซื้อจากทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคใหม่ของการรวมพลัง
ระหว่างเทคโนโลยี่ดิจิตัลควบคุมเครื่องจักรต่างๆ
โดยทางบริษัทเฉิงกังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแล
และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
ซึ่งมีผลิตภัณท์ มากมาย เช่น INDUSTRIAL ROBOT ,
MOBILE ROBOT , CREAN ROOM (VACUUM) ROBOT ,
SERVICE ROBOT , THE NEW GENERATION
ROBOT มีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาดูแล ในทุกขั้นตอน
จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง


หน้าแรก      |       สินค้า      |        เกี่ยวกับเรา      |        ข่าวสาร       |        โปรโมชั่น       |        แคตตาล๊อค       |        ติดต่อเรา

ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9
ซึ่งจัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงาน
กรมประมง จังหวัด ระยอง ในงาน วันกุ้งระยองครั้งที่3
ซึ่งทางเราได้นำสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ SUNTECH GS
และอินเวอร์เตอร์ JADEN ไปจำหน่ายให้กับทาง
ผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ระยอง ซึ่งได้รับความสนใจเป้นอย่างดี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560ร่วมแสดงสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ SUNTECH GS
อินเวอร์เตอร์ JADEN ในงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง
ครั้งที่6 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งานจริง และนำเสนอสินค้า
เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ใช้งาน โดยได้รับความ
สนใจจากพี่น้องชาว หาดใหญ่ สงขลา และจังหวัด
ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 16-17 กันยา
2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ SUNTECH GS
อินเวอร์เตอร์ JADEN ในงานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่5 ฟาร์มกุ้งยุคใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โดยนำเสนอ
ถึงวิธีการใช้งาน ข้อแตกต่างของระบบตีน้ำแบบเก่า
และแบบใหม่ ความคุ้มค่าต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน


สร้างความมั่นคงการผลิตสัตว์น้ำภาคกลาง
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในงาน วันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2560
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทางสมาคมเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับทางบริษัท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

งานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่5 สหกรณ์ก้าวไกล
โครงการแปลงใหญ่ นำกุ้งไทยสู่ยุค 4.0
จัดโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง
โดยทางเราได้ร่วมแสดงสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ
SUNTECH GS อินเวอร์เตอร์ JADEN พร้อม
โปรโมชั่นพิเศษ ให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อ
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมงาน วันกุ้งไทย ครั้งที่27 จัดโดย
สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยและกรมประมง
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
ณ. โรงแรมวังใต้ จ. สุราษฎร์ธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงกุ้ง โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งคงไว้ซึ่งอาชีพ
การเลี้ยงกุ้งให้เป็นอาชีพมั่นคงและยั่งยืนสืบไป


ผู้บริหาร บจก. เฉิงกัง และกลุ่ม บ. ในเครือ
ขึ้นรับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุด
ในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุด
จากกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยท่าน
ประธานในพิธี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบ
ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2560

ผลิตภัณท์ SUNTECH และ JADEN เข้าร่วม
โครงการสนับสนุนเพื่อการลงทุนและปรับเปลี่ยน
ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานปี 2560 โดย พพ. กระทรวงพัฒนา
พลังงานทดแทน สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประหยัด
พลังงาน เริ่มต้นที่ 30,000บาท และไม่เกิน
1.5ล้านบาท ต่อ1ผู้ประกอบการ

เข้าร่วมสัมนาใน "โครงการศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ณโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส
หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560