ROBOT ( SIASUN ROBOT ) thailand
ROBOT ( SIASUN ROBOT ) thailand
ROBOT ( SIASUN ROBOT ) thailand
บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่ จากประเทศจีนบริษัท SIASUN ROBOT
ผู้ผลิตหุ่นยนต์งานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและมียอดสั่งซื้อจากทั่วโลกได้แต่งตั้งให้ทาง
บริษัทเฉืงกังเป็นผู้ดูแลและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีผลิตภัณท์ มากมาย เช่น
INDUSTRIAL ROBOT ,MOBILE ROBOT , CREAN ROOM (VACUUM) ROBOT ,
SERVICE ROBOT , THE NEW GENERATION ROBOT
มีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาดูแล ในทุกขั้นตอน จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติม 02-745-1899คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก เฉิงกัง. และกลุ่มบริษัทในเครือร่วมทำกิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน วัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานได้รับความรู้ ความสามัคคี และเห็นถึง
ความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน ในงานสัมมนาประจำปี 2560ณ. Baanmaichailane Resort
อ.คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานมอบ
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้ "โครงการ
ส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก”
โดย อินเวอร์เตอร์ JADEN ได้เข้าร่วมโครงการ และขึ้นรับโล่ประหยัดพลังงาน
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

NEWS-ข่าวสารบริษัท
ในปี 2018นี้ ทางบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท
ผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่จากประเทศจีน
บริษัท SIASUN ROBOTผู้ผลิตหุ่นยนต์งานอุตสาหกรรม
ที่เป็นที่ยอมรับและมียอดสั่งซื้อจากทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคใหม่ของการรวมพลัง
ระหว่างเทคโนโลยี่ดิจิตัลควบคุมเครื่องจักรต่างๆ
โดยทางบริษัทเฉิงกังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแล
และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
ซึ่งมีผลิตภัณท์ มากมาย เช่น INDUSTRIAL ROBOT ,
MOBILE ROBOT , CREAN ROOM (VACUUM) ROBOT ,
SERVICE ROBOT , THE NEW GENERATION
ROBOT มีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาดูแล ในทุกขั้นตอน
จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง


ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9
ซึ่งจัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานกรมประมง จังหวัด ระยอง
ในงาน วันกุ้งระยองครั้งที่3ซึ่งทางเราได้นำสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ SUNTECH GS
และอินเวอร์เตอร์ JADEN ไปจำหน่ายให้กับทาง
ผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ระยอง ซึ่งได้รับความสนใจเป้นอย่างดี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560ร่วมแสดงสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ SUNTECH GS อินเวอร์เตอร์ JADEN ในงานวันกุ้งไทยใต้ล่าง
ครั้งที่6 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งานจริง และนำเสนอสินค้า
เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ใช้งาน โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องชาว หาดใหญ่ สงขลา
และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 16-17 กันยา2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ SUNTECH GS อินเวอร์เตอร์ JADEN ในงานวันกุ้งประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่5 ฟาร์มกุ้งยุคใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โดยนำเสนอ
ถึงวิธีการใช้งาน ข้อแตกต่างของระบบตีน้ำแบบเก่าและแบบใหม่ ความคุ้มค่าต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน

สร้างความมั่นคงการผลิตสัตว์น้ำภาคกลาง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในงาน วันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทางสมาคมเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางบริษัท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

งานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่5 สหกรณ์ก้าวไกล โครงการแปลงใหญ่ นำกุ้งไทยสู่ยุค 4.0
จัดโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองโดยทางเราได้ร่วมแสดงสินค้า มอเตอร์ตีน้ำ
SUNTECH GS อินเวอร์เตอร์ JADEN พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อ
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมงาน วันกุ้งไทย ครั้งที่27 จัดโดย สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยและกรมประมง
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. โรงแรมวังใต้ จ. สุราษฎร์ธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี่เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งคงไว้ซึ่งอาชีพ
การเลี้ยงกุ้งให้เป็นอาชีพมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ผู้บริหาร บจก. เฉิงกัง และกลุ่ม บ. ในเครือขึ้นรับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุด
ในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดจากกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โดยท่านประธานในพิธี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบ
ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ผลิตภัณท์ SUNTECH และ JADEN เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อการลงทุนและปรับเปลี่ยน
ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560 โดย พพ. กระทรวงพัฒนา
พลังงานทดแทน สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาปรับเปลี่ยนเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประหยัด
พลังงาน เริ่มต้นที่ 30,000บาท และไม่เกิน 1.5ล้านบาท ต่อ1ผู้ประกอบการ

เข้าร่วมสัมนาใน "โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ณโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส
หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ช่องทางการติดต่อเรา
02-745-1899
02-745-2899
02-745-2844
สายด่วนฝ่ายขาย
086-315-1899
LINE OFFICIAL
@motorsts
Email / ฝ่ายขาย
sale@chenggang.co.th
รายการสินค้าขายดี
เอ.ซี.มอเตอร์
SUNTECH AC-MOTOR
PANASONIC AC-MOTOR


ดี.ซี.มอเตอร์
SUNTECH DC-MOTOR


มอเตอร์เกียร์
SUNTECH
SUNTECH E Series
SUNTECH L Series
SUNTECH GS Series
Cycloidal GEAR
ROLLER MOTOR
HYPOID GEAR
MITSUBISHI
MITSUBISHI MET-TGD
MITSUBISHI SF-JRGD
MITSUBISHI GM-D
MITSUBISHI CNHM


มอเตอร์ไฟฟ้า
SUNTECH
SUNTECH MH
SUNTECH MHL
SUNTECH MS
SUNTECH MSEJ
MITSUBISHI
MITSUBISHI SP-QR
MITSUBISHI SC-QR
MITSUBISHI SCL-QR
MITSUBISHI SI-K
MITSUBISHI SF-QR
MITSUBISHI SF-JR
MITSUBISHI SF-J
MITSUBISHI SF-QRV
MITSUBISHI SF-JRV
MITSUBISHI SF-JV
MITSUBISHI SF-JRB
MITSUBISHI SF-JRFB
MITSUBISHI MET-T
HITACHI
HITACHI KT
HITACHI KR
HITACHI KQ
HITACHI TFO
HITACHI VTFO


อินเวอร์เตอร์
JADEN
JZ-100
Z-2200
Z-2400
DLB-1
DLM-1
DLP-1


ปั๊มน้ำ
ปั๊มบ้าน
MITSUBISHI WP Series
MITSUBISHI CP Series
MITSUBISHI EP Series
MITSUBISHI IP Series
ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่
MITSUBISHI PSP-105SR
MITSUBISHI WSP-105S
MITSUBISHI SSP
MITSUBISHI CSP
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
MITSUBISHI UMCH
MITSUBISHI CMCH
MITSUBISHI MSMH
ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์
MITSUBISHI iMCH
MITSUBISHI ICH
MITSUBISHI ICM
ปั๊มน้ำหอยโข่ง
MITSUBISHI WCM
MITSUBISHI WCH
MITSUBISHI WCL
MITSUBISHI MCH
MITSUBISHI SMH
MITSUBISHI SMM
MITSUBISHI SCM
MITSUBISHI SSH
ปั๊มน้ำหอยโข่งขนาดใหญ่
ปั๊มน้ำบาดาล
MITSUBISHI HSP
MITSUBISHI ASP
MITSUBISHI DSP


วอร์มเกียร์ เกียร์ทด
SUNTECH
SUNTECH-WORMGEAR
SUNTECH-NMRV
MOTOVARIO
HELICAL GEAR


หุ่นยนต์ส่งของ
KEENON
KEENON ROBOTCHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD.
หน้าแรก      |       สินค้า      |        เกี่ยวกับเรา      |        ข่าวสาร       |        โปรโมชั่น       |        Catalogue       |        ติดต่อเรา
CHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD  -  All rights reserved

บริษัท เฉิงกัง อิเลคทริคัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
CHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD.
1509/2 หมู่1 ซ.สุขุมวิท74 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
1509/2 Moo1 Sukhumvit 74Rd., Samrongnua, Muang, Samutprakarn 10270
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115548010211
Tel. 02-745-1899 , 02-745-2899 Fax 02-745-2989
LINE ID : @motorsts
Email ฝ่ายขาย : sale@chenggang.co.th
website หลัก : chenggang.co.th


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00น. - 17.00น.
เสาร์ 08.00น. - 15.00น. (หยุดวันอาทิตย์)